Основні функції та завдання відділу:

Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює захист прав та інтересів університету в суді;
 • надає консультації щодо ведення договірної, претензійної діяльності відділами університету;
 • готує пропозиції та необхідні документи стосовно вдосконалення діяльності університету;
 • здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства структурними підрозділами університету;
 • забезпечує за дорученням ректора університету представництво інтересів та ведення справ університету в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян тощо;
 • проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до керівництва університету його структурних підрозділів інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, веде його моніторинг;
 • консультує керівництво та структурні підрозділи університету з питань застосування чинного законодавства;
 • перевіряє відповідність чинному законодавству проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис ректору, візує їх за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів університету;
 • готує проекти внутрішніх та вихідних листів, доповідних записок, інших документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру з питань, що стосуються діяльності відділу, які підписує ректор;
 • за дорученням керівництва університету розробляє проекти наказів та документів правового характеру;
 • сприяє забезпеченню правильного застосування актів законодавства в університеті і його структурних підрозділах, інформує керівництво університету про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.
 • бере участь у підготовці проектів наказів, договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції університету, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.
 • вживає заходи щодо впровадження прогресивних форм і методів діяльності відділу;
 • виконує інші функції, що належать до його компетенції.

Для виконання завдань та функцій має право:

 • за дорученням ректора університету проводити перевірку стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства в університеті, його структурних підрозділах та посадовими особами університету, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків;
 • перевіряти стан правового забезпечення і дотримання законодавства в структурних підрозділах університету;
 • одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів університету документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
 • залучати за згодою ректора університету спеціалістів для підготовки проектів нормативно-локальних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків;
 • в разі виявлення порушення законності в діяльності структурних підрозділів або їх службових осіб доповісти ректору університету про такі порушення для вжиття заходів щодо їх усунення.