Публікація результатів досліджень

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:
• не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
• не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
• у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);
За темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:
• не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
• одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
• у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);
У разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 "Археологія", 07.00.09 "Антропологія") опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

ВИМОГИ
до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За темою дисертації зараховуються публікації:
• з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
• у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
• у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
• у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
• у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.
За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

ВИМОГИ
до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;
містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;
випускатися тиражем не менше 300 примірників;
мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;
надсилатися до фондів таких бібліотек України:
• Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
• Національна парламентська бібліотека України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
• Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
• Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
• Державний заклад "Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького" (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
• Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" (61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);
• бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.
Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості 12 публікацій;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 6 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів - фахівців за спеціальністю дисертації, один з яких повинен бути доктором наук;
відповідати положенням, передбаченим абзацами шостим – двадцять другим цих Вимог.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12

 

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань