ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1.  Загальні положення   

1.1. Раду молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування (далі – Рада) створено з метою об’єднання наукової молоді, захисту її інтересів, розвитку її творчої активності, насамперед, у професійній діяльності.

1.2.  Рада є громадським органом при університеті. Вона представляє інтереси молодих вчених, спеціалістів, аспірантів та докторантів (віком до 35 років) (далі – молодих вчених), які працюють чи навчаються в університеті.

1.3. Положення регламентує створення організаційно-правових та методичних засад формування та функціонування Ради.

1.4. У своїй діяльності Рада керується Указом Президента України № 2315 „Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених”, Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну  діяльність”, „Про інноваційну діяльність”, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету та іншими нормативними документами, що регламентують освітню і наукову діяльність в Україні.

1.5. Принципи діяльності Ради.

      У своїй діяльності Рада керується такими принципами:

 • добровільності;
 • рівноправності і самоврядування;
 • верховенства наукової творчості та конкурентності;
 • органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи.

1.6. Рада не залежить від будь-яких політичних партій, державних, громадських чи релігійних організацій.

1.7. Рада у своїй діяльності безпосередньо підзвітна президенту університету.

2. Мета, завдання та основні види діяльності Ради

2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та  іншій творчій діяльності молодих вчених.

2.2. Основними завданнями Ради є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
 • стимулювання і сприяння науково-дослідній діяльності молодих учених і їхньому професійному зростанню;
 • утвердження ідей наукової молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності;
 • участь в організації та розвитку міжуніверситетського і міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених.

 2.3. Для виконання завдань Рада здійснює такі види діяльності:

 • подає пропозиції адміністрації університету щодо розвитку та вдосконалення наукової діяльності молодих вчених;
 • ініціює і організовує проведення наукових конференцій, семінарів, виставок робіт молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених та інших заходів;
 • здійснює інформаційну роботу про вакансії, фонди, гранти, програми, конференції та інші заходи щодо підтримки молодих вчених;
 • подає пропозиції адміністрації університету щодо участі у конкурсах на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;
 • сприяє науково-дослідній діяльності молодих учених та виданню їхніх наукових праць;
 • вносить пропозиції до адміністрації, профспілкового комітету університету про надання житла та покращання житлових умов молодих вчених;
 • сприяє розвитку міжуніверситетського співробітництва молодих вчених;
 • здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю Ради;
 • здійснює громадський контроль за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

2.4.  Права та обов’язки Ради:

Для вирішення поставлених завдань Рада має такі права:

 • виступати з ініціативами у вирішенні різноманітних питань наукового та суспільного життя, наукових та громадських організацій і брати участь у вирішенні питань, що стосуються молодих вчених університету;
 • представляти і захищати права та законні інтереси молодих вчених університету; 
 • організовувати наукові семінари і конференції;
 • брати участь у міжнародних, загальноукраїнських, регіональних та інших проектах і програмах;
 • вести на сайті університету свою web-сторінку, забезпечуючи її оперативною інформацією;
 • здійснювати іншу діяльність на користь молодих вчених, що не суперечить чинному  законодавству.

   Здійснюючи діяльність щодо вирішення поставлених завдань, Рада зобов’язана: 

 • дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності Ради та Статуту університету;
 • поширювати інформацію про свою діяльність та представляти ректорату університету щорічний звіт про свою діяльність.

2.5. Будь-який вид діяльності Ради, спрямований на досягнення цілей, може бути додатково регламентований шляхом внесення доповнень та змін у дане Положення.

3. Порядок формування Ради та її структура

3.1. Рада  обирається з числа молодих вчених університету віком до 35 років (на момент обрання). Членами Ради можуть бути молоді науковці, аспіранти, докторанти, працівники університету, які активно займаються науковою діяльністю.

3.2. Члени ради  віком понад 35 років можуть обиратись на засіданні Ради Почесними членами. На них розповсюджуються усі права, що їх мають члени Ради згідно з цим Положенням.  

3.3. До складу Ради  входять голова Ради; заступник голови з технічних та організаційних питань, вчений секретар Ради, а також представники молодих вчених від факультетів університету.

3.4. Кандидатури членів Ради чисельністю 1-2 особи висуваються і ухвалюються вченою радою факультету. З метою підвищення ефективності своєї роботи Рада може рекомендувати у свій склад нових членів на засіданні Ради шляхом прийняття рішення про їхній вступ.

3.5. Голова, заступник голови, та вчений секретар Ради обираються з числа її членів на засіданні Ради.

3.6. Склад Ради молодих вчених затверджується наказом президента.

3.7. Голова Ради здійснює загальне керівництво Радою, ініціює проведення науково-освітніх заходів, конференцій тощо, підписує прийняті Радою ухвали, рішення та протоколи засідань, представляє інтереси молодих науковців на засіданнях вченої Ради університету у разі необхідності. За відсутності голови виконує його обов’язки заступник голови Ради.

3.8. Права та обов’язки голови Ради.

Голова Ради має право:

 • приймати рішення про скликання та терміни проведення чергового засідання Ради, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання Ради;
 • головувати на засіданнях Ради;
 • координувати діяльність Ради;
 • брати участь в засіданнях ректорату;
 • здійснювати функції голови  засідання чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови Ради.

Голова Ради зобов’язаний:

 • формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання Ради;
 • контролювати дотримання членами Ради даного Положення і діяльності Ради в цілому;
 • контролювати виконання рішень Ради її членами.

3.9. Рада здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами з питань, що пов’язані з діяльністю Ради.

3.10. Виключення члена Ради може здійснюватися у випадках:

 • за рішенням вченої ради факультету; 
 • здійснення дій, що порушують дане Положення або чинне законодавство; 
 • невиконання рішень Ради; 
 • письмової заяви про своє рішення вийти зі складу Ради;
 • закінчення навчання в університеті чи звільнення з роботи;
 • досягнення віку 35 років.

3.11.   Права і обов’язки членів Ради.

3.11.1. Всі члени Ради мають рівні права і обов’язки.

3.11.2.  Член Ради має право: 

 • брати участь в засіданнях Ради, проявляти ініціативу, вносити на розгляд будь-які питання і брати участь у їхньому обговоренні відповідно до затвердженого регламенту;
 • ініціювати позачергові засідання Ради для розгляду важливих питань;
 • добровільно припинити своє членство в Раді.

3.11.3.  Обов’язки члена Ради: 

 • дотримуватися даного Положення, виконувати рішення Ради і доручення голови Ради;
 • виконувати взяті на себе зобов’язання, керуючись у своїй діяльності завданнями Ради; 
 • за умови  отримання повідомлення Ради, що містить питання або прохання про виконання доручень, що стосуються діяльності Ради, своєчасно передавати в Раду свою відповідь не пізніше встановленого в повідомленні терміну.

4.  Порядок роботи Ради

4.1. Порядок роботи і періодичність засідань Ради встановлюється головою Ради, або проводяться за необхідністю чи за вимогою проректора з наукової роботи університету, але не менш ніж раз на три місяці.  

4.2. Раду вважають правомірною щодо прийняття рішень, якщо на її засіданні присутні не менш 2/3 від кількості членів Ради. Рішення, що були прийняті на Раді, ухвалюються членами Ради через проведення відкритого голосування, простою більшістю голосів. Рішення Ради за необхідності доводяться в письмовій формі до проректора з наукової роботи та інших структурних підрозділів університету.

4.3. Інформація про діяльність розміщується на web-сторінці Ради офіційного сайту університету.

4.4. Припинення діяльності Ради здійснюється за наказом президента університету.

5. Взаємодія Ради з вченою радою та ректоратом університету

5.1. Вчена рада і ректорат надають Раді організаційну та консультаційну допомогу:

 • у здійсненні будь-якої діяльності, передбаченої даним Положенням; 
 • в отриманні у повному обсязі своєчасної інформації, що стосується молодих вчених університету;
 • в наданні Раді відповідно обладнаного приміщення для роботи і проведення        засідань.

5.2. Деякі питання, згідно діяльності Ради, передбаченої даним Положенням, можуть виноситись на розгляд науково-технічної, вченої ради університету або ректорату.

6.  Заключні положення

6.1. Пропозиції щодо внесення змін даного Положення розглядаються на засіданні Ради і приймаються або відхиляються більшістю голосів (не менше 2/3 від кількості членів Ради). 

6.2. Положення набирає чинності з моменту його ухвалення науково-технічною радою або вченою радою університету та затвердження президентом університету.