Конкурси, премії

Конкурс на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Згідно з Постановою Верховної Ради України "Про Премію найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" від 16 березня 2007 року № 775-V (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/775-16) Премія присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку присуджується 20 Премій у розмірі 20 тис. грн. кожна.

На здобуття Премій можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород. До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди. Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років.

Відповідно до вимог Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок претенденти подають:

 1. коротке резюме (2 примірники) до 1-ї сторінки на українській, російській та англійській мовах;

 2. том 1 документи;

 3. том 2 робота;

 4. додаткові примірники анотації роботи. 

Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на здобуття Премії. Додаткові анотації роботи подаються у
7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297x210 мм.

Том 1 містить наступні документи:

 • лист – подання;
 • додаток до листа-подання;
 • дозвіл на опублікування у відкритій пресі;
 • анотація роботи(обсяг до 10 сторінок);
 • витяг  з  протоколу (протоколів)  засідання  вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, установи про висунення роботи та авторського колективу на Премію;
 • протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування за колектив претендентів;
 • матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення); 
 • довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках);
 • відомості на претендента (в паперовому та електронному вигляді).

Том 2 – робота може бути подана у вигляді:

 • наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані). Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;

 • опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.

До тому 2 включаються: копії основних статей, що відображають зміст роботи; копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи, що висувається на премію; копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.

Детальніше з переліком вимог до оформлення документів у 2012 році можна ознайомитися тут konkurs_VR.

З Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок можна ознайомитися на сторінці наукової молоді НАН України http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/VR/Pages/default.aspx.

Конкурс на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п) засновано щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (віком до 35 років), які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і досягли визнаних результатів. Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки терміном на два роки. Розмір стипендії КМУ затверджено у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/757-2008-п).

Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає у двох примірниках наступні документи:

1) мотивоване подання, в якому зазначаються наукові досягнення претендента;

2) відомості про кандидата в стипендіати;

3) відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок за останні 5 років (у кількісному показнику);

4) список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років;

5) копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років;

6) рекомендації двох докторів наук;

7) відомості про платіжні реквізити організації.

Детальніше з переліком вимог до оформлення документів у 2013 році можна ознайомитися тут konkurs_KMU

Щорічні премії Президента України для молодих вчених

Присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років (на 1 березня поточного року).

 Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами та організаціями відповідно до "Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України  для молодих вчених". Документи оформленої праці подаються за підпорядкованістю до президії Національної академії наук України, президії галузевих академій наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Представлення праць до Комітету провадиться президією Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до 1 березня 2013 року.

Державна премія України  в галузі науки і техніки

 Державні премії України присуджуються:

- за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі  дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні);

- за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світових досягнень;

- за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

- за підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-IVрівня акредитації, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

До розгляду приймаються наукові праці, опубліковані у завершеному вигляді не менш як за рік до їх висунення, а роботи у галузі техніки, матеріалів, технологій – після освоєння у виробництві.

Висунення,оформлення та представлення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів відповідно до  "Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки"

З переліком інших конкурсів для молодих науковців та вимогами до участі в них можна ознайомитися на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки: http://kdpu-nt.gov.ua/

Загальний перелік форм підтримки молодих учених України та їх наукових досліджень можна знайти на сторінці наукової молоді НАН України: http://www.nas.gov.ua/NM/CONTESTS/Pages/default.aspx

Презентація щорічних конкурсів серед молодих учених, підготовлена Громаченком С.Ю. на семінар «Участь у грантових проектах, досвід їх написання та отримання» - тут