Трансфер технологій

Ключові поняття в сфері трансферу технологій та інноваційної діяльності
Етапи трансферу технологій в університеті
Законодавчі та нормативні акти у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій

Ключові поняття в сфері трансферу технологій та інноваційної діяльності

Center of Excellence - центри передового досвіду, передових знань, прогресивних досліджень, науково-інноваційний центр - дослідницький центр.

Spin-off - компанія, що відокремилася

1. Незалежна компанія чи продукт, що раніше були частиною більшої організації, а в даний момент функціонують окремо.

2. Форма корпоративного відділення капіталовкладень, у результаті чого дочірня компанія чи підрозділ стає незалежною компанією. У традиційних компаніях акції нової організації, що відокремилися, офіційно розподіляються між акціонерами материнської компанії на пропорційній основі. Такі компанії також можуть створюватися шляхом придбання контрольного пакета акцій керівництвом дочірньої компанії чи підрозділу, чи на основі передачі акціонерної власності персоналу.

3. Цей термін часто використовується для визначення нових компаній, що виникають на основі (державних) дослідницьких інститутів, університетів (їх дослідницьких і дослідно-конструкторських центрів) чи великих компаній. Коли службовці залишають свою установу/компанію, щоб почати свій бізнес, про них говорять, що вони "відокремлюються".

Бізнес-інкубатор (англ.BusinessIncubator) - організація, яка надає на певних умовах і на певний час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб'єктам малого та середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності Заповнений та завірений підписом та печаткою клієнта шаблон є технологічним профілем.

Інноваційний процес - сукупність науково-технічних, технологічних і організаційних змін, що відбуваються у процесі реалізації інновацій; процес послідовного перетворення ідеї на товар, що проходить етапи фундаментальних, прикладних досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, виробництва, нарешті, збуту, − процес комерціалізації технологій.

Інновація (innovation - нововведення) - це процес, спрямований на створення, виробництво, розвиток та якісне удосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних форм.

Комерціалізація технологій (від латинського kommercium (комерція) і означає перетворення чого-небудь у джерело прибутку, в предмет купівлі-продажу) - процес реалізації науково-технічних розробок, результатом якого повинні стати придбання і практичне впровадження технології замовником (промислова компанія), а також отримання гонорару розробником технології (вчені, науково-дослідні інститути, університети, приватні фірми).

Ліцензія - (дозвіл) дозвіл на використання технології або їх об'єктів, наданий у договорі про трансфер технологій особою (особами), якій (яким) належать майнові права на зазначені технології та/або їх об'єкти.

Науковий парк (Sciencepark) - організація, яка керує потоком знань і технологійміж університетами, науково-дослідними інститутами, компаніями і ринками; сприяє створенню і росту компаній, заснованих на інноваціях, шляхом переміщення їх в інкубатори і передачі їм частини активів; і надає високоякісне приміщення, устаткування й інші додаткові послуги.

Ноу-хау - інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.

Патент- охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Роялті - ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Технологічна пропозиція - стандартний структурований опис технології, що пропонується розробником для трансферу та/або комерціалізації.

Технологічний аудит -це спосіб перевірки технологічного стану компанії з допомогою визначених критеріїв, що дає можливість виявити її сильні та слабкі сторони, що веде до формулювання стратегії, яка направлена на підвищення ефективності компанії.

Технологічний запит - структурований опис технології, що необхідна автору запиту для вирішення своїх технологічних проблем.

Технологічний профіль поділяється на технологічну пропозицію та технологічний запит.

Технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.

Технопарки- найбільш масштабні інноваційно-технологічні центри, в яких забезпечуються умови, максимально сприятливі для науково-технічних інноваційних проектів, виконуваних спільними зусиллями наукових центрів і промисловості.

Трансфер технологій - (transfertechnology - передача технології) передача технології, що оформляється шляхом укладання двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових.

Центри інноваційного розвитку - це організації, створювані урядом і регіональними органами влади при участі приватного капіталу в рамках національних програм промислового і технологічного розвитку з метою більш тісної інтеграції наукових установ (у першу чергу, державних) із промисловістю, продукцією яких є комплекс послуг учасникам інноваційно-технологічного циклу - клієнтам центрів інноваційного розвитку.

Центри передачі (трансферу) технологій - це спеціалізовані організації, що забезпечують комерціалізацію результатів НДР, розробки технологій, ноу-хау.

Шаблон технологічного профілю - стандартна форма, яка використовується в мережі трансферу технологій для структурованого опису технології, яка пропонується чи замовляється. (Національна мережа трансферу технологій NTTN).

Етапи трансферу технологій в університеті

Етапи трансферу технологій в
Національному університеті водного господарства та природокористування

 

Законодавчі та нормативні акти у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій

1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.2006 № 143-V http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/143-16
3. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16.012003 № 433-IV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/433-15
4. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 № 40-IV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15
5. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 № 3687-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
6. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”15.12.1993 № 3688-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
7. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 № 3792- XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
8. Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” від 20.02.2003 № 549- IV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/549-15
9. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959- XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12
10. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” вiд 10.02.1995 № 51/95-ВР http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр
11. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” вiд 13.12.1991 № 1977-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
12. Закон України “Про науково-технічну інформацію” вiд 25.06.1993 № 3322-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3322-12
13. Закон України “Про фінансовий лізинг” вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр
14. Закон України “Про екологічну експертизу” вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45/95-вр
15. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” вiд 16.07.1999 № 991-XIV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/991-14
16. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” вiд 23.03.2000 № 1602-III http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
17. Закон України “Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” вiд 09.04.2004 № 1676-IVЗ http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
18. Закон України “Про наукові парки” вiд 25.06.2009 № 1563-VI http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
19. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р № 435-IV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15
20. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
21. Закон України “Про державну таємницю” вiд 21.01.1994 № 3855-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
22. Закон України “Про інформацію“ від 02.10.1992 р.№2657-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
23. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5.11.1997р. № 621/97-ВР http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/621/97-вр
24. Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів та послуг “ вiд 15.12.1993 № 3689-XII http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
25. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” вiд 16.06.1999 № 752-XIV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/752-14
26. Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг" від 10.10.1994 № 701 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/701-94-п
27. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 22.01.2001 № 22
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print
28. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 15.03.2002 № 197
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02/print1112102994004535
29. Наказ Держдепартаменту України "Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" від 28.07.1995 №116 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95
30. Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин" від 26.04.2007 № 287 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0553-07
31. Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин. Додатки 1-5" від 26.04.2007 № 287 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/za553-07
32. Наказ Держдепартаменту України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок" від 18.02.2002 №110 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02
33. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право. Від 20.12.1996 р. №2733-III http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_770