Правила оформлення та подання рукописів

1. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

2.В збірник приймаються  статті  обсягом 6-12 сторінок  разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Рукописи статей, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не  приймаються.

3.Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії  з рекомендацією  щодо публікації статті і письмова рецензія доктора наук за напрямом роботи.

4.Статті подаються на дискеті, диску та паперовому носії. Копія статті надсилається електронною поштою на адресу visnyk@nuwm.rv.ua.

Текстовий редактор – MS Word 2003

Розмір аркушу: 148х210 (А5).

6.Поля: верхнє, ліве, праве – 2 см, нижнє – 2,2 см.

7.Пропонуються такі розміри шрифтів:

-          “Times New Roman”.

-          для УДК -  10 кегель, великі літери, жирний;

-          для заголовку доповіді – 10 кегель, великі літери, жирний;

-          для прізвищ авторів – 10 кегель, жирний;

-          для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

-          для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 10 кегель, жирний;

-          для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, жирний;

-          для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

-      для переліку джерел (через 1 інтервал , слово “Перелік “ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

8.Текст  друкується через 1 інтервал  і  вирівнюється на ширину аркуша.

9.Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

10.УДК, прізвище (а) автора (ів), назва статті, рядки тексту анотації, вирівнюються по лівому краю сторінки.

11.Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка.

Редактор формул MS Equation.

Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. Символи, які пояснюються після формул повинні бути набрані у тому ж редакторі.

12.Рисунки повинні бути вставлені в текст у форма jpeg, tif, gif.

13.Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем  автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.

14.Переноси в назві доповіді не допускаються.

15. Назва статті, прізвища, наукове звання та вчений ступінь автора, назва статті, анотація та ключові слова подаються українською, англійською та російською мовамих.

16. Для сторонніх осіб – авторська довідка.

Вимоги до змісту статті

Структура статті: анотація, ключові слова, вступ, основна частина, список використаних джерел, анотація та ключові слова (англійською та російською мовами). 

Анотація друкується без абзацного відступу жирним шрифтом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. До анотації додаються ключові слова.

Основна частина статті  повиннавідповідати вимогам ВАК України до фахових видань та публікацій і обов‘язково вміщувати наступні структурні елементи:

1. Вступ  (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

3. Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

4. Постановка завдання (формулювання цілей статті (постановка завдання);

5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів);

6. Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку). Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний елемент(текст) друкують з абзацного відступу в підбір до тексту, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого рішення.

Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Оформлення списку використаних джерел відповідно до вимог ВАК.