Сучасність

 Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі знань,

то нова – це водогін, що розносить живильну вологу по домівках.

Мелвіл Д'юї

Завданням, що стояло перед бібліотекою в усі часи, було сприяння навчальному та науковому процесу. Із зміною пріоритетів вітчизняної вищої школи, пов'язаних із прийняттям Україною в 2005 році Болонської декларації та орієнтацією на європейські стандарти якості освіти, нового змісту набувають завдання усієї бібліотечної діяльності, адже збільшився обсяг самостійної роботи студентів, а значить – зросли вимоги до бібліотеки.

У 2007 році згідно з рішенням Вченої ради бібліотеці було присвоєно статус Наукової.

Сучасна Наукова бібліотека кардинально змінила свою місію в університеті. Вона є не лише книгозбірнею, а й інформаційним центром, який забезпечує вільний та необмежений доступ читачів до інформації й зберігає її носії. Сьогоденна задача бібліотеки – збереження, примноження, раціональне використання інформації, забезпечення сприятливих умов для доступу до неї та інформаційних потреб вчених і спеціалістів університету.

Наукова бібліотека університету сьогодні – це велика бібліотека з розгалуженою мережею читальних залів і абонементів. Крім трьох основних абонементів, де викладачі та студенти одержують навчальну та наукову літературу, працюють: абонемент художньої літератури, міжбібліотечний абонемент, а також основний та спеціалізовані читальні зали: інформаційно-бібліографічний – для наукових працівників, зал періодичних видань, наближений до читачів читальний зал в гуртожитку.

Нині Наукова бібліотека – це потужний навчальний і науковий підрозділ університету, що забезпечує літературою, періодичними виданнями та інформацією навчально-виховний процес, наукові дослідження, а також є центром розповсюдження знань, духовного та інтелектуального спілкування. Цьому сприяють всі відділи бібліотеки: обслуговування, комплектування та зберігання фондів, наукового опрацювання літератури та організації каталогів, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Наукова бібліотека Національного університету водного господарства та природокористування має бібліотечні пункти в навчально-консультаційних центрах: Кримському, Слов’янському, Закарпатському та Прилуцькому.

Окремими структурними підрозділами бібліотеки НУВГП є також:

бібліотека Автотранспортного технікуму,бібліотека Технікуму технології та дизайну,бібліотека Технічного коледжу,бібліотека Костопільського будівельно-технологічного технікуму.

Наша бібліотека є членом Науково-методичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України від західного регіону і обласним методичним центром в галузі бібліотечної справи серед вузівських бібліотек, є членом Української бібліотечної асоціації.

В Науковій бібліотеці НУВГП відкрито «Пункт доступу громадян до офіційної інформації», що є містком між громадянами та органами влади.

Бібліотечний фонд багатогалузевий, понад 900 000 примірників українською, російською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими іноземними мовами, в т.ч. автореферати дисертацій (з 1951 р.), дисертації (з 1956 р.), спецвиди науково-технічної літератури.

Дбайливо зберігаються у бібліотеці рідкісні та цінні видання виділені в окрему колекцію читального залу, зокрема:

АкуловК.А.Материалыдляпроектированиякамерныхшлюзов/К.А.Акулов, С.А.Прокофьев. –Киев,1904.

БелянкинИ.И.Задачипоаналитическойгеометрии(суказаниемрешений).Вып.4.(Геометриявпространстве).–К.:Изд-востуд.ФШкляревського,1900.

БреннексЛ.Устройствооснованийифундаментов/пер.снем.А.И.Никольский.–Санкт-Петербург,1901.

ВейншенкъЭ.Поляризационныймикроскопъ.Егопримененіевъминералогіиипетрографіи/Гол.ред.проф.Б.К.Польнова;пер.снем.П.П.Сущинскаго.–Санкт-Петербург:ОбручеваВ.А.,1904.

ТяпкинН.Д. Водоподъмныеразборчатыеплотинынареках. —Москва,1909.

Бібліотека університету реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу.

Здійснюється формування бібліотечного фонду періодичними виданнями України та зарубіжних країн. На 2012 рік було передплачено 225 назв журналів та газет. Відкрито доступ до періодичних видань Росії в електронному форматі eLIBRARY.RU.

Треба відзначити, що фонд галузевих журналів за профілем вузу у нас унікальний.

У фондах читального залу періодичних видань зберігаються і використовуються такі часописи, як:

Вісник АН УРСР – з 1947 р.

Водоснабжение и санитарная техника – з 1956 р

Гидротехника и мелиорация – з 1939 р.

Гидротехническое строительство – з 1939 р.

Доклады АН СССР – з 1941 р.

Почвоведение – з 1949 р.

Щорічно 32-35 тисяч читачів користуються послугами спеціалізованих читальних залів і абонементів (понад 13 тисяч за єдиним читацьким квитком).

Сучасний студент – людина освічена, людина вдумлива, людина, яка хоче більше знати, яку цікавлять всі сфери життя і суспільства, яка читає книги не лише за спеціальністю, але й цікавиться сучасною і класичною художньою літературою, літературою з мистецтва та спорту. Такі книги можна знайти на абонементі художньої літератури.

Працівники бібліотеки велику увагу приділяють культурно-просвітницькій роботі за напрямами діяльності університету. Сприяють популяризації української книги.

У Науковій бібліотеці НУВГП організовуються тематичні книжкові виставки та відкриті перегляди, зокрема цикли виставок, присвячених ювілейним датам видатних людей, знаменним датам, виставки на допомогу навчальному процесу та ін. Щороку встановлюється до 60 книжково-ілюстративних виставок, на яких експонується біля 2 000 книжок та журналів. Проводяться презентації книг, перегляди нових надходжень, конференції тощо.

На web-сайті бібліотеки розташовано віртуальні виставки, які популяризують фонди бібліотеки.

Для студентів влаштовуються відкриті перегляди та проводяться бібліографічні огляди літератури. Наукова бібліотека співпрацює з кафедрою українознавства в підготовці загальноуніверситетських вечорів, круглих столів.

Для інформування читачів про періодичні та інформаційні видання щороку друкується «Покажчик періодичних видань, передплачених бібліотекою НУВГП на …рік» та 6 разів на рік випускається «Бюлетень нових надходжень в бібліотеку НУВГП», які одразу розміщуються на сайті Наукової бібліотеки.

Невід'ємною складовою частиною роботи бібліотеки на допомогу читачеві є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Щороку каталоги поповнюються інформацією на 5-6 тисяч каталожних карток та 3-4 тисячі карток в картотеки.

Все частіше користувачі звертаються до електронного каталогу, виставленного на сайті бібліотеки. Його формування розпочалось з 2002 року із внесення нових надходжень. Працівники бібліотеки закінчили ретроспективне введення бібліографічних описів літератури з 1990 року.

На сайт бібліотеки виставлено понад 58 тисяч описів літератури (це більше 480 тисяч примірників).

Постійно здійснюється формування фонду електронних документів: копій тих видань, що виходять друком у видавництві НУВГП (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові збірники, вісники, навчально-методичні видання), фонд наукової літератури поповнюється електронними виданнями на CD-дисках. Відкритий доступ в локальній мережі університету для користування книгами видавництва ТОВ "Центр учбової літератури" в електронному форматі.

Працівниками бібліотеки проводяться лекції з основ інформаційної культури та бібліотечно-бібліографічних знань. Для ознайомлення викладачів і аспірантів кафедри з бібліотечними ресурсами, послугами й технологіями проводяться «Дні інформації на кафедрах».

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється у поєднанні традиційних і новітніх форм, зростає кількість наданих довідок в автоматичному режимі.

Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів проводиться за допомогою ліцензованої програми «УФД/Бібліотека». Виконуються комплектування фонду та обробка нових надходжень, готуються інформаційні матеріали, створюється база даних «Колекція праць викладачів університету». Формується електронна бібліотека з повнотекстових підручників та посібників за профілем університету. Електронний каталог НБ доповнюється також бібліографічними описами окремих статей періодичних видань та наукових вісників. Наша адреса http://nuwm.rv.ua/book.html.

В рамках наукової та видавничої діяльності Наукової бібліотеки видано тематичні покажчики літератури «Вища освіта в Україні», «Державне управління та місцеве самоврядування», «Покажчик рідкісних та цінних видань 1897 – 1945 років. Ч.1».

У 2007 році започатковано серію покажчиків «Ректори НУВГП. Рівненський період». В цій серії видруковано 3 покажчики «Семенов К.С.», «Вознюк С.Т.», «Кравець С.В.».

З 2008 року в серії «Відомі вчені університету» вийшло 3 біобібліографічні покажчики: «Володимир Павлов», «Огієвський Анатолій Володимирович», «Гуменюк Віталій Якович».

Ці серії  відображають весь комплекс наукових робіт видатних вчених, представляють бібліографічні відомості та літературу про їхнє життя і діяльність, є джерелом інформації для спеціалістів у відповідних галузях науки та виробництва. Видання охоплюють перелік праць вченого за весь період його наукової діяльності.

Зростання обсягів інформації та дедалі більш жорсткі вимоги до її актуальності й доступності змушують все більше уваги приділяти засобам автоматизації. В бібліотеці є 50 персональних комп’ютерів, які використовуються як автоматизовані робочі місця, у т.ч. 25 для читачів.

Користувачам в основному читальному залі  надається доступ до мережі університету та Інтернету за допомогою технології Wi-Fi.