КОНЦЕПЦІЯ розвитку Наукової бібліотеки на період 2013-2017рр.

Концепція розвитку Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування визначає стратегічні напрямки її розвитку, цілі і завдання по їх реалізації, роль бібліотеки у загальному контексті розвитку університету і бібліотечно-інформаційному просторі бібліотек вищих навчальних закладів України.

Наукова бібліотека є одним із структурних підрозділів університету, діяльність якого базується як на традиційних формах бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і впровадженні інноваційних технологій для забезпечення ефективної підтримки наукового, навчального і виховного процесів університету, конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг.

Головним напрямком діяльності бібліотеки визначено забезпечення доступності документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб професорсько–викладацького складу і студентів на базі новітніх інформаційних технологій. Виходячи з цього визначено головні концептуальні ідеї:

 • накопичення, зберігання документних і інформаційних ресурсів з урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень і підготовки фахівців та надання інформації розподіленої по віддалених місцях зберігання у світовому освітньому просторі за рахунок використання інформаційно–комунікаційних технологій;
 • впровадження і якісне забезпечення комплексу інформаційно–бібліотечних послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів;
 • об’єднання колективу бібліотеки навколо ідеї оновлення і модернізації діяльності Наукової бібліотеки;
 • пропагування серед університетської спільноти потенційних можливостей бібліотеки;
 • закріплення за бібліотекою позицій та іміджу сучасної бібліотеки інноваційного типу.

Правові основи діяльності Наукової бібліотеки

 • У своїй діяльності бібліотека керується
 • Конституцією України;
 • Законами України: "Про освіту" (1996 р.), "Про вищу освіту" (2002 р.), "Про бібліотеки і бібліотечну справу", (1995 р.), "Про авторське право і суміжні права" (1993 р.), "Про захист інформації в автоматизованих системах" (1994 р.), "Про науково-технічну інформацію", (1993 р.), "Про національну програму інформатизації" (1998 р.), «Про електронні документи та електронний документообіг» (2003 р.);
 • підзаконними нормативно-правовими актами;
 • державними стандартами України з питань бібліотечної і архівної справи;
 • Статутом університету і правилами внутрішнього розпорядку;
 • «Положенням про Наукову бібліотеку НУВГП», положеннями про відділи, служби, фонди, довідково-пошуковий апарат бібліотеки.

Види діяльності Наукової бібліотеки

Наукова бібліотека:

 • задовольняє інформаційні потреби користувачів різних категорій;
 • виявляє, досліджує і впроваджує в практику своєї діяльності сучасний сервіс;
 • здійснює наукову діяльність у книгознавчому, інформаційно – бібліографічному напрямках.

Функції Наукової бібліотеки

 • Акумулююча –накопичує, формує, систематизує і зберігає бібліотечно-інформаційні ресурси.
 • Сервісна – надає інформацію про наявні ресурси, організовує пошук, видачу і прийом документних та інформаційних ресурсів, надає доступ до віддалених електронних ресурсів.
 • Науково-методична – проводить науково – дослідну діяльність в галузі інноваційних інформаційно – бібліотечних технологій, вивчає інформаційні потреби користувачів, розробляє навчальні і методичні матеріали з основ інформаційної культури користувача, впроваджує технології оптимального пошуку та обробки інформації.
 • Навчальна – організовує підготовку з основ інформаційної грамотності для різних категорій користувачів.
 • Просвітницька – пропагує та заохочує студентську молодь до скарбів світової і вітчизняної культури.
 • Виховна – сприяє становленню гармонійно розвиненої особистості, а також виховує почуття патріотизму, гідності на державному, регіональному і академічному рівнях.
 • Соціальна – сприяє розвитку здібності користувачів до самоосвіти і адаптації користувачів у сучасному інформатизованому суспільстві.
 • Координуюча – погоджує свою діяльність з усіма підрозділами університету в сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, надає методичну допомогу по організації бібліотечно-інформаційного обслуговування у відокремлених структурних підрозділах університету.

Пріоритетні напрямки діяльності Наукової бібліотеки

Нова концепція побудови сучасної бібліотечної роботи базується на забезпеченні вільного доступу до інформації і документів всім категоріям користувачів незалежно від того, де вони знаходяться. Головна мета бібліотеки – створення єдиного інформаційного простору та інтеграція у світовий інформаційний простір.

 1. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
  • Формування інформаційних ресурсів
  • Формування оптимального складу фонду різноманітних видань з позиції економічного обґрунтування і предметно-орієнтованої направленості.
  • Розширення спектру комплектування з урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень і освітніх програм.
  • Проблемно-орієнтоване комплектування фонду навчальної літерату-ри на основі навчальних планів, моніторингу книгозабезпеченості навчальних дисциплін, незабезпечених запитів користувачів у видачі навчальних матеріалів, доукомплектування лакун.
  • Активізація поповнення фонду науковою літературою відповідно до напрямків навчальної і науково-дослідницької роботи університету.
 2. Активізація роботи з накопичення, систематизації і організації зберігання електронних ресурсів і надання доступу до них.
  • Створення бази данних (БД) електронних навчально-методичних видань по забезпеченню навчального процесу з авторизованим доступом через електронний каталог в мережі Інтернет.
  • Співробітництво із видавництвом «Центр навчальної літератури», по придбанню навчальних документів на електронних носіях і організація доступу до них, у т.ч. режимі он-лайн.
  • Подальше поповнення Нормативно-технічної бази повнотекстових електронних документів, надання доступу до БД «Строй-информ».
  • Участь у тріал-доступах до світових наукових ресурсів через науково-освітню мережу «УРАН» і асоціацію Інформатіо-Консорціум.
 3. Впровадження в роботу з комплектування фондів новітніх технологій з метою отримання оперативної інформації про асортимент і цінові пропозиції видавництв друкованої та електронної продукції.
 4. Створення інтерактивної системи взаємодії співробітників бібліотеки і кафедр університету з питань комплектування та доукомплектування навчальною літературою.

Забезпечення збереження документних та електронних ресурсів

 1. Впровадження нових підходів у роботу по збереженню фондів:
  • Впровадження програмних засобів в роботу по обліку нових надходжень, перерозподілу документів за підрозділами бібліотеки, списання документів, перевірка фондів.
  • Подальше ретровведення фондів до електронного каталогу (ЕК) і штрих-кодування видань
 2. Продовження роботи зі створення фонду рідкісних видань:
  • Відбір рідкісних видань з фонду бібліотеки.
  • Розробка регламентуючої документації по роботі з рідкісними виданнями.
 3. Моніторинг використання окремих підрозділів фонду та виключення з фонду непрофільних, застарілих за змістом видань.
 4. Вилучення з фонду періодичних видань відповідно до термінів зберігання, визначених «Списком періодичних видань (вітчизняних та зарубіжних), що підлягають зберіганню в фонді бібліотеки НУВГП».
 5. Створення оптимальних умов для тривалого зберігання електронних зібрань.
  • Оновлення конфігурації сервера бібліотеки з метою удосконалення роботи програмного забезпечення «УФД/БІБЛІОТЕКА» та сайту, якісного надання і збереження інформації.
  • Копіювання електронних документів на зовнішні електронні носії .

Удосконалення довідково-бібліографічного апарату.

Пропагування інформаційних ресурсів бібліотеки

 1. Своєчасна обробка і каталогізація нових надходжень, оперативне відображення їх в традиційних каталогах і електронних БД.
 2. Формування БД у ЕК, поповнення традиційної систематичної картотеки статей по профілю університету.
 3. Поступова ретроконверсія традиційних каталогів у ЕК (фонди абонементу навчальної літератури, частково – читального залу).
 4. Удосконалення лінгвістичного забезпечення ЕК з метою багатоаспектного розкриття бібліотечних фондів, в т.ч. за допомогою автоматизованих баз даних універсальної десяткової класифікації (УДК) та бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) програмного забезпечення «УФД/Бібліотека».
 5. Систематичне редагування ЕК, традиційних каталогів і картотек.
 6. Надання доступу до ЕК через мережу Інтернет, пропагування інформаційних ресурсів бібліотеки шляхом участі у корпоративних проектах.
 7. Робота з передплатними агенціями, які надають послуги аналітичного розпису періодичних видань з метою подальшого удосконалення довідково–бібліографічного апарату бібліотеки і участі в корпоративних проектах.

Модернізація бібліотечних послуг

 1. 4.1. Удосконалення роботи системи бібліотечного обслуговування.
  • Перехід на автоматизоване бібліотечне обслуговування всіх категорій користувачів, створення і постійне оновлення БД користувачів.
  • Ретровведення фонду абонементів наукової та навчальної літератури, до ЕК, штрих-кодування фондів.
  • Впровадження в систему обслуговування користувачів ламінованих читацьких квитків зі штрих-кодом.
  • Організація електронного замовлення користувачами необхідних документів через ЕК.
  • Об’єднання зусиль бібліотеки і відділу навчально-інноваційних технологій, АСУ та адміністрування сайту університету по організації і наданню доступу до електронних навчально–методичних видань кафедр.
  • Удосконалення системи міжбібліотечного абонементу з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Розширення номенклатури інформаційної продукції

 1. Впровадження в систему обслуговування он-лайн технологій.
  • Оперативне інформаційне поповнення всіх розділів сайту бібліотеки.
  •  Модернізація структури сайту, розширення спектру інформаційних послуг сайту відповідно до вимог навчального, виховного і наукового процесів університету.
  • Розвиток системи електронної доставки документів (ЕДД) користувачам у тісному співробітництві з провідними бібліотеками України.
  • Створення сервісу «Віртуальна довідка», бази даних відповідей на однотипні питання.
  • Пропагування видань з фонду бібліотеки через організацію віртуальних виставок.
  • Надання користувачам через авторизований доступ в ЕК повних текстів навчальних і навчально–методичних видань.
 2. Активізація використання віддалених інформаційних ресурсів при забезпеченні оперативною інформацією керівництва та окремих кафедр університету відповідно до їх інформаційних запитів.
 3. Поширення тематики науково-допоміжних і рекомендаційних бібліографічних покажчиків, ведення серії біобібліографічних покажчиків «Науково-методичні праці ректорів НУВГП рівненського періоду», «Відомі вчені університету».
 4. Диференційний підхід до навчання всіх категорій користувачів з основ інформаційної культури.
 5. Організація електронного читального залу. Надання доступу користувачам до електронних ресурсів бібліотеки власної генерації, світових і вітчизняних інформаційних ресурсів, у т.ч. через тимчасові тріал-доступи.
 6. Надання комфортних автоматизованих місць для індивідуальної роботи студентам з доступом до мережі Інтернет, у .т. ч. з використанням Wi – Fi технологій.

Підвищення комфортності обслуговування всіх категорій користувачів

 1. Забезпечення цілодобового функціонування ЕК бібліотеки.
 2. Розширення репертуару електронного бібліотечного сервісу.
 3. Використання нових моделей бібліотечного обслуговування з елементами консультування і навчання.
 4. Удосконалення телекомунікаційної інфраструктури бібліотеки в межах існуючих можливостей. Забезпечення безперебійної роботи сервера і обладнання бібліотеки.
 5. Збільшення автоматизованих робочих місць з послугами Інтернет користувачам бібліотеки та її співробітникам.
 6. Забезпечення комфортності використання приміщень бібліотеки користувачами і співробітниками.
 7. Встановлення режиму роботи підрозділів бібліотеки найбільш комфортного для її користувачів.
 8. Організація регламентованого доступу до повнотекстових БД бібліотеки в мережі Інтернет через авторизацію користувача при користуванні ЕК.

Науково-дослідна та методична робота

 1. Постійне вдосконалення форм і методів діяльності бібліотеки, технологій бібліотечних процесів з використанням новітніх досягнень бібліотечно-бібліографічної науки і практики, спрямованих на поліпшення якості обслуговування користувачів.
 2. Удосконалення організаційно-регламентуючої і методичної документації з дотриманням сучасних вимог і стандартів з бібліотечної справи.
 3. Надання методичної допомоги бібліотекам відокремлених структурних підрозділів, бібліотечним пунктам в навчально-консультаційних центрах.
 4. Проведення самостійних та співучасть у Всеукраїнських дослідженнях, що сприятимуть прогнозованому розвитку бібліотеки та модернізації її діяльності.
 5. Аналіз та прогнозування інформаційних потреб користувачів, що сприятиме підвищенню рівня інформаційної діяльності.
 6. Відображення досягнень і досвіду роботи бібліотеки у періодичних виданнях і збірниках наукових статей.

Підвищення професійної компетентності співробітників бібліотеки

 1. Подальший розвиток кадрового потенціалу як носія знань, що відповідає завданням наукової бібліотеки університету.
 2. Удосконалення системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки шляхом її участі у роботі відповідних курсів, тренінгів.
 3.  Заохочення співробітників бібліотеки до участі у науково-практичних фахових конференціях і семінарах всіх рівнів.
 4. Колективне членство наукової бібліотеки у Українській бібліотечній асоціації (УБА).
 5. Подальше освоєння і впровадження в роботу всіх підрозділів бібліотеки програмного забезпечення «УФД/БІБЛІОТЕКА».

Модернізація матеріально-технічної бази бібліотеки

 1. Підтримка програмного забезпечення «УФД/Бібліотека» для створення спільного інформаційного ресурсу з бібліотеками - філіями
 2. Придбання сервера
 3. Придбання бібліотечної техніки і меблів на основі щорічного планування і обґрунтування.

Формування позитивної громадської думки

 1. Формування позитивного іміджу університету та Наукової бібліотеки в Україні та за кордоном.
 2. Проведення моніторингу суспільної думки серед викладачів та студентів університету з метою виявлення проблемних місць у розвитку інноваційних напрямків роботи бібліотеки для прийняття консолідованих рішень.
 3. Участь в роботі міжнародних, Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій, семінарів з доповідями і повідомленнями.
 4. Співучасть у Всеукраїнських дослідженнях для прогнозованого розвитку бібліотеки та модернізації її діяльності.
 5. Оприлюднення результатів діяльності бібліотеки у фахових періодичних виданнях.

Очікувані результати

До 2017 р. Наукова бібліотека університету має бути:

універсальним інформаційним центром, який забезпечує освітній і науково-дослідницький процеси в університеті;центром електронного сховища наукових, методичних і освітніх ресурсів;провідником передових бібліотечно-інформаційних технологій;носієм високої технологічної культури обслуговування.

Фінансування

 • Для фінансування заходів, направлених на реалізацію концепції розвитку бібліотеки, використовувати кошти:
 • Кошти державного бюджету в рамках державного фінансування університету.
 • Позабюджетні кошти університету.
 • Залучення коштів українських та міжнародних фондів та проектів.
 • Залучення коштів доброчинних організацій.