ЗВІТ

ПО РОБОТІ З ГРАНТОВИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ У НУВГП

У ПЕРІОД 1 СІЧНЯ - 25 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

 З січня по травень поточного 2013 року співробітниками університету подано заявок на 24 проекти, чотири з них за програмою ЄС «ТEMPUS» Зокрема:

-       кафедрою державного управління та місцевого самоврядування спільно із кафедрою економічної теорії оформлені документи щодо проекту «У напрямку до сучасної освіти в Східній Європі – навчальна реформа з економіки» Проект зареєстрований за номером 544052-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-JPCR. Гранд-холдер (провідна організація) – Університет економіки та інновацій, м. Люблін. Координатором та виконавцями проекту від нашого університету є Корецький М.Х., д.н.держ.упр., професор, Валюх А.М., к.е.н., доцент, Якимчук А.Ю., к.е.н., доцент та Нікитенко Д.В., к.е.н., доцент. Основна мета втілення даного проекту – введення нових навчальних планів, модулів відповідно до європейських вимог у підготовці бакалаврів з економіки в Україні, Молдові, Грузії. Ці країни, що не є членами ЄС прийматимуть професорів для організації роботи семінарів, проведення лекцій з метою впровадження нових модулів у навчальному процесі. Проект розрахований терміном на три роки (2013-2015 рр.).

-       започаткований також проект із іспанськими колегами за назвою «Управління територіальними громадами та консолідація земель» – В.С. Мошинським, д.с.-г.н., професором кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики та В.М. Корбутяком, к.т.н., ст. викладачем. Гранд-холдером цього проекту є професор, доктор Урбано Фра Палео – Університет Santiago de Compostela, Іспанія. За проектом передбачені такі напрями робіт, як: розроблення підходів до консолідації земельних ділянок, удосконалення підготовки фахівців з управління земельними ресурсами (інженерів-землевпорядників, інженерів-геоінформатиків) та ін.

-       кафедрою менеджменту зареєстровано проект «Розробка і впровадження магістерської програми з екологічної логістики в Українських університетах» (номер реєстрації 544077-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-JPCR). Виконавці проекту – Скрипчук П.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту, Корецька С.О., д.е.н., професор, зав. кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, Ларіна Р.Р., д.е.н.. професор кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, Костюкевич Р.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту. Планується відкриття спеціалізації в межах магістратури на кафедрі менеджменту «Екологістика», видання навчально-методичної літератури, закордонні відрядження, придбання обладнання, проведення майстер-класів, організація літніх шкіл, конференцій та ін.

-       кафедрою прикладної математики в особі професора, в.о. зав. кафедри прикладної математики, заступника директора навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання, к. фіз.-мат. наук Турбала Ю.В. зареєстровано освітній проект «Конвергенція комп’ютерної інфраструктури у навчальному процесі» (Університет Риму, Італія).

Продовжується реалізація спільних проектів кафедрою природооблаштування та гідромеліорацій і кафедрою гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин. Зокрема, проект Темпус ІV «Запровадження навчання третього циклу – докторської програми з відновлювальної енергетики та екотехнологій» (реєстраційний номер 510952 TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR), період реалізації 15.10.2010-14.10.2013 рр. А також проект Шведського інституту «Обмін досвідом зі сталого розвитку систем енергозабезпечення міст країн Балтійського регіону», термін реалізації 01.11.2012-01.11.2015 рр. Виконавці даних проектів – к.т.н., доцент Волощук В.А., д.т.н., зав. Кафедри природо облаштування та гідромеліорацій Рокочинський А.М.

Кафедрою розробки родовищ корисних копалин і технологій неорганічних речовин подано такі 3 проектні заявки:

-        Програма дистанційного навчання викладачів ВНЗ «Ведення гірничих робіт в комплексі Майнфрейм» (з 22.02.2013 до 01.03.2013, Компанія «кредо-діалог») – безкоштовне навчання із видачею сертифіката. Виконавці – к.т.н., доцент Стріха В.А., к.т.н., ст..викл. козяр В.О., ст. викл. Рибак І.І.

-        Дистанційне навчання в університеті штату Іллінойс, США к.т.н., доцента Бо бляха С.Р. за темою «Вступ у сталий розвиток» (з 11.03.2013 до 05.05.2013) – безкоштовне навчання з видачею сертифіката.

-        Програма спеціаліста Фулбрайт – з 16.04.2013 до 28.04.2013 р. Доктор Раджів Ганнулі запрошений читати лекції у НУВГП.

Кафедрою суспільних дисциплін оформлено документи на проект «Європейський інструмент з питань демократії та прав людини: схема підтримки місцевих ініціатив в Україні в рамках річних програм». Виконавець – Цецик Я.П., доцент.

Кафедрою міського будівництва та господарства сформовано два проекти, зокрема «Реконструкція та утримання міських територій, будівель та інженерних комунікацій» (держбюджетний номер реєстрації 0108U009332). Виконавці – д.т.н., проф. Ткачук О.А., к.т.н., доц. Кочкарьов Д.В., к.т.н., доц. Ромашко В.М., к.т.н., доц. Стародуб І.В., к.т.н., доц. Ліпянін В.А. Термін виконання 2013-2015 рр. Стипендійна програма «Завтра ін UА» фонду Віктора Пінчука. Виконавець – студ. 5-го курсу МБГ Кавецька В. Метою проекту є проведення досліджень, пов’язаних із сучасними конструктивними схемами будівель з вільним наземним простором.

Кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності розроблено проект «Торфові родовища і болота Волині як ресурс і чинник екологічної рівноваги в регіоні». Виконавець: Гнєушев В.О., к.т.н., доцент. Мета проекту полягає у оцінці екологічного стану осушених і не осушених торфових родовищ і боліт Волині. Термін реалізації – 01.07.2013-31.12.2014 рр.

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки реалізує проект «Розв’язання задач нелінійної механіки анізотропних композитних і нанокомпозитних оболонок обертання в уточнених постановках» (держбюджетний номер реєстрації - 0113U004051). Виконавці – д.т.н., проф. Трач В.М., д.т.н., проф. Семенюк М.П., к.т.н., доц. Подворний А.В., аспіранти Хорунжий М.М., Власюк Д.С., студ. 5-го курсу Кутєпов І. Метою проекту є вирішення актуальної наукової фундаментальної проблеми розробки автоматизованого чисельно-аналітичного комп’ютерного програмного продукту для встановлення параметрів НДС, стійкості та закритичної поведінки анізотропних оболонок під різними фізико-механічнии впливами.

Кафедрою екології оформлено проектну заявку за темою: «Захист і оцінка питної води за рахунок модернізації освіти». Виконавець - Рябова О.А., аспірант. Мета - організація фізичних, хімічних і аналітичних досліджень з визначення якості питної води, що подається населенню в різних регіонах.

Кафедра будівельних виробів та матеріалознавства подала заявку за міжнародним проектом Бетте Конкріт (BetterConcrete) Європейської Комісії 7-ї рамкової програми з досліджень, технологічного розвитку і демонстрації. Учасники від НУВГП - д.т.н., професор Дворкін Л.Й., д.т.н., професор Дворкін О.Л. Партнери програми - Консультаційно-проектувальне бюро з впровадження інженерних матеріалів Ardoran (Естонія), Технічний університет (Рига, Латвія), Падуанський університет (Падуя, Італія).

Кафедрою обліку і аудиту налагоджена співпраця за проектом Фінреп-2 (США), укладено угоду із Вищою школою економіки та інновацій (Люблін, Польща), оформлено аплікаційну форму на студентську стипендіальну програму ім. Фулбрайта (проф. Зубілевич С.Я., ст. викладач Стрибулевич Т.О.).

Позитивним є те, що викладачі університету беруть участь у міжнародних конференціях, присвячених грантовим проектам. Зокрема. у Міжнародній конференції «Темпус-Україна@20», що відбулася 14 травня 2013 р., м. Київ, (Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національний Темпус-офіс в Україні за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та за участі Національної академії педагогічних наук України). Представники від НУВГП – Микитин Т.М., к.т.н., доц., директор Надслучанського інституту НУВГП, Якимчук А.Ю., к.е.н., доц., начальник сектору роботи з грантами.

Крім того, зареєстровано НУВГП за програмою Еразмус Мундус ІІ та створено профіль університету (Номер реєстрації ID: 39363x5897838 http://erasmusmundus.teamwork. fr/login.php.).

Оформлено та здійснено інформаційне наповнення нового сайту НУВГП щодо грантових проектів та програм. Постійно здійснюється розсилання інформації на кафедри щодо нових грантів.

У звітах кафедри філософії і кафедри фінансів та економіки природокористування зазначено, що подібні проекти не розроблялися.

Не подавали звіт такі кафедри:

Інституту водного господарства та природокористування:

 1. Водогосподарського будівництва та експлуатації ГМС;
 2. Водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;
 3. Інженерної геології та гідрогеології.

Механіко-енергетичного інституту:

 1. Меліоративних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання;
 2. Інженерної графіки та машинознавства;

Інституту будівництва та архітектури:

 1. Архітектури та середовищного дизайну;
 2. Водопостачання, водовідведення та бурової справи;
 3. Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки;
 4. Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;
 5.  Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;

Інституту автоматики. Кібернетики та обчислювальної графіки:

 1. Кафедра автоматизації, електротехнічних та компютерно-інтегрованих технологій;
 2.  Вищої математики;
 3.  Обчислювальної техніки.

Інститут агроекології та землеустрою:

 1.  Агрохімії, грунтознавства та землеробства;
 2.  Водних біоресурсів;
 3.  Хімії та фізики,
 4.  Туризму.

Інституту економіки, менеджменту та права:

 1.  Економічної кібернетики;
 2.  Маркетингу;
 3.  Міжнародної економіки;
 4.  Спеціальних юридичних дисциплін;
 5.  Теорії та історії держави і права;
 6.  Трудових ресурсів і підприємництва.

В цілому у реалізації проектів було задіяно: докторів наук, професорів – 10 осіб; кандидатів наук, доцентів – 23 особи; старших викладачів – 8 осіб; асистентів – 9 осіб; аспірантів – 8 осіб; студентів – 12 осіб.

Університет співпрацює із ВНЗ Польщі, зокрема із Університетом економіки та інновацій, Жешувським університетом, Краківською академією імені Анджея Моджевського, Університетом єврорегіональної економіки у Варшавському Юзефові. Створюються нові проекти і за програмою мобільності студентів Erasmus Mundus ІІ, зокрема університетом «Велика Греція» м. Катандзаро. Розвивається співпраця із Грузинським технічним університетом (Грузія), Технічним університетом – Варна (Болгарія) та багатьма іншими.

Усі новини щодо грантових проектів і програм висвітлюються на сайті НУВГП у розділі «сектор роботи з грантами».

14 травня 2013 р. у м. Київ відбулася

Міжнародна конференція «Темпус-Україна@20».

            Організаторами конференції сталиМіністерство освіти і науки України, Національний Темпус-офіс в Україні за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, Національної академії педагогічних наук України і Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України.

Наш університет представили начальник сектору роботи з грантами НУВГП Якимчук Аліна Юріївна, к.е.н., доцент і Микитин Тарас Миронович, директор Надслучанського університету НУВГП, к.т.н., доцент.

Міжнародна конференція «Темпус-Україна@20» присвячена святкуванню двадцятиріччя Програми Темпус в Україні. Цей захід став платформою для поширення кращих практик та обміну досвідом щодо втілення проектів Темпус і модернізації вищої освіти в Україні. Конференція створила можливості для всебічного обговорення досягнень і здобутків Програми, визначення шляхів їх подальшого впровадження. Під час Конференції відбулась церемонія нагородження виконавців проектів Темпус в Україні за різними номінаціями.

На конференції виступили: Дмитро Табачник, міністр Міністерства освіти і науки України – наголосив на важливості даної програми, яка дозволила багатьом ВНЗ вдосконалити свою роботу та надала можливості розвитку та широкої співпраці. Посол Ян Томбінські, голова Представництва Європейського Союзу в Україні – звернув увагу, що ЄС відкритий до втілення різноманітних проектів і вбачає в Україні повноправного партнера. Клаус Хаупт, керівник Програми Темпус, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури – наголосив, що в подальшому програма Темпус матиме деякі трансформації і матиме назву «Еразму для всіх» та відкриє ще більші можливості та перспективи у реалізації проектів для учасників.

Дуже приємно те, що міжнародні фахівці вважають наш університет гідним партнером щодо втілення різноманітних проектів. Зокрема, у своїй доповіді Віктор Кордас, старший менеджер проекту Королівського технічного університету (Швеція), звернув увагу усіх учасників на те, що вже давно успішно працює із Національним університетом водного господарства та природокористування, зокрема над проектом «КРЕДО». Зауважив, що НУВГП є надійним партнером і Королівський технічний університет готовий до співпраці із нашим університетом і над іншими проектами.

 Аліна Якимчук, сектор роботи із грантами НУВГП

УЧАСТЬ НУВГП У ГРАНТОВИХ ПРОЕКТАХ ТА ПРОГРАМАХ

Як свідчить європейський досвід, суттєву допомогу та підтримку у роботі вищих навчальних закладів має залучення штатних працівників до реалізації різноманітних грантових проектів та програм. Такі проекти здатні надавати не лише суттєву фінансову підтримку, але й відкривають широкі можливості у співпраці між університетами України та світу, дозволяють швидко знаходити партнерів за вузькоспеціалізованими дослідженнями, покращувати знання іноземних мов, рівень викладання дисциплін, удосконалювати матеріально-технічну базу та ін.

Саме тому за ініціативи президента НУВГП Сороки М.П., ректорату у січні цього року створено сектор роботи з грантами при відділі міжнародних відносин. Метою діяльності сектору є інформування професорсько-викладацького складу та студентів щодо грантових проектів і розробок, активізація цієї діяльності та пошук нових форм співпраці між університетами.

Впродовж 2007-2012 рр. університетом було реалізовано понад 40 грантових проектів і розробок (табл. 1). За даними сектору роботи з грантами, впродовж цього періоду лише 12 кафедр із 45 брали участь у міжнародних грантових проектах (близько 27 % від загальної їх кількості).

Реалізовані грантові проекти НУВГП впродовж 2007-2012 рр.

№ з/п

Назва кафедри

Кількість проектів

Сума фінан-сування

Виконавці / учасники

1.

Архітектури

7

Не подано

Ричков П.А., Михайлишин О.Л., Бенедюк П.О., Смолин М.В., Станкевич Т.В.

2.

Технології будівне-льних виробів та матеріалознавства

3

Наведено частково

(£ 220)

Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Лушнікова Н.В.

3.

Гідромеліорацій

4

85 тис. євро

Лазарчук М.О., Сапсай Г.І., Рокочинський А.М.

4.

Кафедра водовідве-дення, теплогазопо-стачання та вентиляції

1

305 тис. норв. крон

Гіроль М.М., Герасімов Є.Г.

5.

Гідротехнічних споруд

1

Не наведено

Хлапук М.М.

6.

Хімії

1

Не наведено

Вербецька К.Ю.

7.

Обліку і аудиту

6

Не наведено

Вовк В.М., Зубілевич С.Я.

8.

Іноземних мов

9

Не наведено

Вакуленко О.Л., Сахнюк О.В.,  Тимощук І.О., Тимощук Т.О., Осіпчук Н.В., Шикула А.В., Семенюк О.П., Зарва О.М.

9.

Менеджменту

3

Не наведено

Окорський В.П., Скрипчук П.М., Кожушко Л.Ф., Пальчевська А.В.

Студенти: Чугай В., Мельничук М., Кропивко Д., Копейка І., Іщук О., Козачук А., Коверза Н., Процюк З., Соколюк О., Серілко О., Новіцький О.

10.

Трудових ресурсів та підприємництва

1

Не подано

11.

Управління транспортною інфраструктурою

1

Не подано

12.

Розробки родовищ корисних копалин

6

99 218 (не фінансува-лися);

18,5 тис. дол.

Маланчук З.Р., Гнєушев В.О., Боблях С.Р.

 

Всього

43

1,4 млн.грн.

У реалізації проектів було задіяно: докторів наук, професорів – 11 осіб; кандидатів наук, доцентів – 23 особи; старших викладачів – 9 осіб; асистентів – 10 осіб; аспірантів – 8 осіб; студентів – 25 осіб. Тобто, кожен восьмий викладач університету залучався до роботи (або 12 % від загальної чисельності). Звичайно, такі показники вимагають покращання роботи із грантовими проектами.

За кілька місяців поточного 2013 року подано заявок на 32 проекти, три з них за програмою ЄС «ТEMPUS» із загальною плановою сумою фінансування близько 100 тис. євро. Зокрема:

- кафедрою державного управління та місцевого самоврядування спільно із кафедрою економічної теорії оформлені документи щодо проекту «У напрямку до сучасної освіти в Східній Європі – навчальна реформа з економіки» («Towards modern education in Eastern Europe – economy curricular reform»). Проект зареєстрований за номером 544052-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-JPCR. Гранд-холдер (провідна організація) – Університет економіки та інновацій, м. Люблін. Координатором та виконавцями проекту від нашого університету є Корецький М.Х., д.н.держ.упр., професор, Валюх А.М., к.е.н., доцент, Якимчук А.Ю., к.е.н., доцент та Нікитенко Д.В., к.е.н., доцент. Основна мета втілення даного проекту – введення нових навчальних планів, модулів відповідно до європейських вимог у підготовці бакалаврів з економіки в Україні, Молдові, Грузії. Ці країни, що не є членами ЄС прийматимуть професорів для організації роботи семінарів, проведення лекцій з метою впровадження нових модулів у навчальному процесі. Проект розрахований терміном на три роки.

- започаткований також проект із іспанськими колегами за назвою «Управління територіальними громадами та консолідація земель» – В.С. Мошинським, д.с.-г.н., професором кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики та В.М. Корбутяком, к.т.н., ст. викладачем. Гранд-холдером цього проекту є професор, доктор Урбано Фра Палео – Університет Santiago de Compostela, Іспанія. За проектом передбачені такі напрями робіт, як: розроблення підходів до консолідації земельних ділянок, удосконалення підготовки фахівців з управління земельними ресурсами (інженерів-землевпорядників, інженерів-геоінформатиків) та ін.

- за ініціативи Скрипчука П.М., д.е.н., професора кафедри менеджменту зареєстровано проект «Розвиток і впровадження магістерської програми з екологічної логістики в Українських університетах» (номер 544077-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-JPCR). Англійською мовою – «Development and implementation of the master's degree program in ecological logistics in Ukrainian universities» (DIMPEL). НУВГП виступає партнером цього проекту, має сформований бюджет і визначено види робіт. Планується видання навчально-методичної літератури, закордонні відрядження, придбання обладнання та ін.

-        професором кафедри прикладної математики НУВГП, заступником директора навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання, к. фіз.-мат. наук Турбалом Ю.В. зареєстровано освітній проект «Конвергенція комп’ютерної інфраструктури у навчальному процесі» (Університет Риму, Італія).

Крім того, університет співпрацює із ВНЗ Польщі, зокрема із Університетом економіки та інновацій, Жешувським університетом, Краківською академією імені Анджея Моджевського, Університетом єврорегіональної економіки у Варшавському Юзефові. Створюються нові проекти і за програмою мобільності студентів Erasmus Mundus ІІ, зокрема університетом «Велика Греція» м. Катандзаро. Розвивається співпраця із Грузинським технічним університетом (Грузія), Технічним університетом – Варна (Болгарія) та багатьма іншими.

Усі новини щодо грантових проектів і програм висвітлюються на сайті НУВГП у розділі «сектор роботи з грантами». Варто зазначити, що участь у грантах є перспективною, оскільки відкриває нові можливості у співпраці для університету, особистому кар’єрному зростанні і розвитку викладачів, обміні досвідом і фінансових надходженнях.

Корецький М.Х., в.о.ректора НУВГП, д.н.держ.упр., професор,

Якимчук А.Ю., к.е.н., доцент