Увага!

Приймальна комісія до червня працює за цією Адресою!!!

м. Рівне, вул. Приходька, 75, 2-й корпус НУВГП, к.237.

З червня Приймальна комісія буде працювати за новою адресою: 

м.Рівне, вул. Мірющенка, 53а, 7-й корпус НУВХП.

      

  Витяг з правил прийому до Національного університету водного господарства та природокористування у 2013 році

    18.   Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Національному університеті водного господарства та природокористування.

    18.1.  Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах обсягу державного замовлення.

    18.2.  Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Національного університету водного господарства та природокористування користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

    18.3.  Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

    18.4.   Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Національного університету водного господарства та природокористування за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

    18.5.   Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених Національному університету водного господарства та природокористування квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених Національним університетом водного господарства та природокористування з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 01 листопада 2013 року.

    18.6.   Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземців, що проводить Національний університет водного господарства та природокористування на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії для іноземних громадянДенна форма навчанняНавчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
Повної загальної середньої
123
1 етап
Початок прийому заяв та документів01 липня 2013 року10 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет20 липня 2013 року31 липня 2013 року
Строки проведення університетом вступних випробувань21 - 31 липня 2013 року01 - 08 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням - не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпняза державним замовленням - не пізніше 20 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня
2 етап
Початок прийому заяв та документів22липня 2013 року01 серпня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет31серпня 2013 року15 вересня 2013 року
Строки проведення університетом вступних випробувань01 - 14 вересня 2013 року16 - 30 вересня 2013 року
Терміни зарахування вступниківне пізніше 15 вересняне пізніше 01 листопада

    18.7.  Перелік напрямів та спеціальностей, за якими Національний університет водного господарства та природокористування приймає на навчання іноземців та осіб без громадянства наводиться у додатку.

Перелік напрямів та спеціальностей


The list of educational qualification levels and training directions